Uzavírky, omezení

Uzavírka ulice Kostelní

Upozorňujeme řidiče na úplnou uzavírku ul. Kostelní v Tachově. Pro opravu fasádního pláště presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie bude na komunikaci umístěno lešení a zařízení staveniště. Dostupnost oblasti pro dopravní obsluhu a případná vozidla IZS bude zachována ulicí Hradební a dále přes veřejně přístupnou účelovou komunikace na p. p. č. 30/1 v k. ú. Tachov.

Pro chodce zůstane zachován průchod v šíři min. 1,5 m.

Udržovací práce budou probíhat v termínu od 26.04.2022 do 15.08.2022.


Částečná uzavírka ulice U Garáží a Na Stráni

Upozorňujeme řidiče a chodce na částečnou uzavírku místní komunikace ulice Na Stráni a ulice U Garáží v Tachově. Společnost COLAS CZ, a. s. zde bude v termínu od 14. 4. 2022 do 31. 7. 2022 provádět stavbu chodníku. Stavba bude probíhat v úseku od č. p. 1678 v ulici Na Stráni směrem za křižovatku s ulicí U Garáží cca k č. p. 870. 

Provoz bude veden po zbývající volné části vozovky v režimu přechodné úpravy provozu.


Uzavírka ulice Smetanova

Upozorňujeme řidiče a chodce na pokračování úplné uzavírky místní komunikace ul. Smetanova v Tachově v úseku od křižovatky s ulicí Chodská až po křižovatku s ulicí Na Stráni, cca k rodinnému domu č. p. 572 v ulici Smetanova.

Společnost STRABAG a. s. zde bude pokračovat do 30.05.2022 v provádění úpravy uličního profilu Smetanovy ulice. Stavební práce probíhají na I. a II. etapě – viz přiložené situace. Objízdná trasa není stanovena.

Žádáme řidiče o respektování stanoveného přechodného dopravního značení. Zákaz vjezdu bude strážníky nekompromisně postihován.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?