O MP Tachov

Dne 1. 1. 1993 byla obecně závaznou vyhláškou zřízena Městská policie Tachov. Tato zejména při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

 

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • se podílí na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

 

Městskou policii řídí ze zákona starosta, tj. Mgr. Petr Vrána. Od 24. 9. 2022 je na pozici vedoucího strážníka, který tyto dále řídí, zastupitel města Mgr. Jan Habrdle, DiS., MBA. Vedení odpovídá za soustavné zvyšování úrovně městské policie a přitom se opírá o podněty vlastních pracovníků, občanů města i o zkušenosti ostatních měst ČR. Při plnění úkolů spolupracuje městská policie s Policií ČR, odbory MěÚ a orgány státní správy. Celkový počet zaměstnanců je 21, což je momentálně plný stav.

Výkon služby je zajišťován nepřetržitě po celých 24 hodin a to formou pochůzkové a mobilní hlídkové služby, vč. monitoringu kamerového systému.

 

Aktuální početní stav (k 1. 4. 2024):

15 strážníků pro přímý výkon služby
  4 pracovníci PCO
  1 vedoucí strážník, zastupitel města Tachova 

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?