O MP Tachov

Dne 1. 1. 1993 byla obecně závaznou vyhláškou zřízena Městská policie Tachov. Tato zejména při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

 

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • se podílí na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

 

Městskou policii řídí pověřený uvolněný zastupitel města, plněním některých úkolů při řízení obecní policie byl pověřen vedoucí strážník. Vedení odpovídá za soustavné zvyšování úrovně městské policie a přitom se opírá o podněty vlastních pracovníků, občanů města i o zkušenosti ostatních měst ČR. Při plnění úkolů spolupracuje městská policie s Policií ČR, odbory MěÚ a orgány státní správy. Celkový počet zaměstnanců je 22, což je tabulkově plný stav.

Výkon služby je zajišťován nepřetržitě po celých 24 hodin a to formou pochůzkové a mobilní hlídkové služby, vč. monitoringu kamerového systému.

 

Aktuální početní stav:

15 strážníků pro přímý výkon služby (v roce 2022 bude vypsáno výběrové řízení na uvolněnou pozici strážníka)
  4 pracovníci PCO
  1 velitel (uvolněný zastupitel)
  1 vedoucí strážník pověřený plněným některých úkolů při řízení MP

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?